เจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่เก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต

16 ส.ค. 64

เก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต

เจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

>> ทั้งนี้ การลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาแฝงมีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งมีโทษ จับปรับไม่เกิน 5,000 บาท/ป้าย