เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

22 ก.ค. 59

เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการจัดงาน เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำ 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีนายอรุณ เมฆฉาย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธี มีนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างภาครัฐและประชาชน และยังส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป