เทศบาลตำบลโชคชัยมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ

08 มิ.ย. 61

เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  ประจำเดือน มิถุนายน 2561  ณ วัดใหม่สระประทุมและจุดจ่ายเบี้ยตามชุมชนที่เทศบาลตำบลโชคชัยกำหนด