เทศบาลตำบลโชคชัย นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนให้เด็กรู้จักกฏเกณฑ์ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย

10 ก.พ. 60

     เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนให้เด็กรู้จักกฏเกณฑ์ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย