เปิดธนาคารขยะร่วมกับบ้านคลองท่าแร่ ม.13 ต.กระโทก

15 มี.ค. 67

 

วันที่ 15 มีนาคม 2567
กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการ เปิดธนาคารขยะร่วมกับบ้านคลองท่าแร่ ม.13 ต.กระโทก และบ้านโชคชัย ม.1 ต.โชคชัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ