เพื่อมอบวัสดุก่อสร้างให้แก่ผู้สูงอายุ งบประมาณการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

23 เม.ย. 67