แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย พ.ศ.2565

21 ก.ย. 65