แสดงเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส และงดรับงดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

20 มี.ค. 66

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กล่าวเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส และงดรับงดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ชั้น 3 กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลโชคชัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่