โครงการจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

31 มี.ค. 66

โครงการจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1.เพื่อเป็นการระลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

2.เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโชคชัย และจิตอาสาเทศบาลตำบลโชคชัย มีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน

3.เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3