โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2558

25 เม.ย. 58

เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2558 โดยจัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย วันที่ 24 เมษายน 2558