โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

07 พ.ค. 67

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการจัด โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อรับทราบนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการภายในของศูนย์ฯ