โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559

27 ต.ค. 59

  โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559 ดำเนินการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยมีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนนำสุขภาพในชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน เยาวชน ผู้พิการ กลุ่มออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย ทั้ง 19 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ รวม 200 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพในชุมชน เพื่อสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย