โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2560

27 ส.ค. 60

โครงการจัดประชุมทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย เป็นการประชุมทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ของประชาชนหลากหลายกลุ่มอายุ เพื่อที่จะได้มาซึ่งแผนที่มาจากการมีส่วนร่วม ตรงกับปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และมีแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย ปี 2561 โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็น ในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม