โครงการฝึกอบรมอาชีพ(ทำคอหมูย่าง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10 ก.ย. 63

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย ท่านรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนฯ ผู้นำชุมชน ผู้เข้าอบรม ร่วมเปิด “โครงการฝึกอบรมอาชีพ(ทำคอหมูย่าง)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีความรู้ เกิดทักษะด้านการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับครอบครัว…