โครงการฝึกอบรมอาชีพ (การทำขนมต้ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28 มี.ค. 61

 เทศบาลตำบลโชคขัย  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ (การทำขนมต้ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  และมีผู้เช้าร่วมโครงการจากชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และตอบสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนอีกทางหนึ่งด้วย