โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

25 ก.พ. 58

เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป