โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการตลาด เทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ 2567

08 มี.ค. 67

 

กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลโชคชัย ได้การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการตลาด เทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ 2567
ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา-ตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด-ตลาดการเกษตรมหาสารคาม(ตลาดต้นสน) อ.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ขอขอบคุณคณะที่ร่วมเดินทางทุกท่าน ที่ได้ช่วยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี