โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

16 ม.ค. 58

  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558  เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดย นายประกอบ แก่นกระโทก  รองนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในการการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  ประจำเดือน มกราคม 2558  ในชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย  ณ วัดใหม่สระประทุม  และสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย