โครงการมอบเบี้ยยังชีพผุ้สุูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

08 ก.พ. 61

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  เทศบาลตำบลโชคชัย  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่ผู้สูงอายุ , ความพิการ ทั้ง 18 ชุมชน  ณ วัดใหม่สระประทุม และสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย