โครงการร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน เทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปี 2558

04 ก.ย. 58

 เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมแรง ร่วมใจกัน ร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย รณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน และตั้งกองผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อนำเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและให้กำลังใจยามเจ็บป่วยแก่สมาชิกและกิจกรรมอื่นๆ และยังช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย