โครงการร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดคัดแยกขยะในชุมชน เทศบาลตำบลโชคชัย

03 พ.ค. 62

 เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมแรง ร่วมใจกัน ร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดและคัดแยกขยะในชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย รณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย