โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

17 พ.ค. 58

เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้จัดโครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อให้คำแนะนำ ชี้แจง การเตรียมความพร้อมและแจ้งกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบการปฏิบัติตนก่อนนำเด็กเข้าเรียน  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2558  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย