โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558

12 พ.ค. 58

  เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2558 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชน  ทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย  เพื่อนำปัญหาความต้องการที่รวบรวมได้นั้นมาบรรจุไว้ใน  แผนพัฒนาสามปี (2559 – 2562)