โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยลีลาศ

26 ก.พ. 58

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลโชคชัย นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังการด้วยลีลาศ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีนายสุรพงษ์  นาคประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น และยังทำให้มีบุคลิกภาพในด้านการเคลื่อนไหวที่ดูสง่างามขึ้น

ซึ่งโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย