โครงการส่งเสริมฝึกทักษะพัฒนาการเด็กให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแร็งตามศักยภาพ และเหมาะสมกับวัย ประจำปี 2561

21 ก.พ. 61

 เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมฝึกทักษะพัฒนาการเด็กให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนให้เด็กรู้จักกฏเกณฑ์ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย