โครงการอบรมกลุ่มอาชีพการทำหมูสะเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

01 ก.ค. 59

 เทศบาลบตำบลโชคชัย ได้ดำเนิน “โครงการอบรมกลุ่มอาชีพการทำหมูสะเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลิตรภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในพธีเปิด และมีนางรัตนา  กรนานันท์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเป็นการตอบสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนอีกทางหนึ่งด้วย