โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชน ปี 2561

30 ส.ค. 61

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ 2561