โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการศึกษา ประจำปี 2560

04 ก.ย. 60

เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการศึกษา ประจำปี 2560 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัยและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตบลโชคชัยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น