โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การให้ความช่วยเหลือและแนวทางคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรง

30 ส.ค. 60

   เทศบาลตำบลโชคชัย โดยนายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน การให้ความช่วยเหลือและแนวทางคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรง ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีและเรือนจำกลางคลองไผ่ โดยมีนางรัตนา กรนานันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัว/ชุมชน และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ รู้เท่าทันถึงสาเหตุ รูปแบบความรุนแรง รวมถึงแนวทางแก้ไข เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และยุติการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ให้เกิดความสงบสุข ไม่เกิดปัญหาความรุนแรงหรือเกิดให้น้อยที่สุด