โครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย

20 เม.ย. 64

เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้จัดโครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2564 และวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดใหม่สระประทุม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ของผู้สูงอายุ