โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

29 ก.พ. 67
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567- 1 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกำหนดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ณ โรงแรมฟาวเท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โดยการฝึกอบรมและสัมมนา”หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์” โดยเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย การวิเคราห์ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ิจกรรมกลุ่ม จาก วิทยากร บริษัท THE BEST speech plus