โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด CHOKCHAI B BOY BATTLE Vol.3

18 มี.ค. 58

 เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธาน  การจัดการแข่งขันโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด CHOKCHAI B BOY BATTLE Vol.3  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย  การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่า  ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความมุ่งมั่น สร้างแรงบันดาลใจ เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์  แข็งแรง  และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องอีกด้วย..