โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

23 มิ.ย. 66

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของ นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 และรวมพลังต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิุนายน ของทุกปี) และอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ การหยุดเผา เพื่อลดมลพิษ ลดควันพิษ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดภาวะโลกร้อน ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชนทั้ง 19 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลโชคชัย