โครงการโรงเรียนผู้สุงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย

17 ม.ค. 62

เทศบาลตำบลโชคชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโชคชัย จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย ในระหว่างเดือน มกราคม-สิงหาคม  2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม การพัฒนาสุขภาพกาย และจิตใจ ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น