โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

02 พ.ค. 62

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลโชคชัย จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ขึ้น ในวันที่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาวัดใหม่สระประทุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย จิต อารมณ์ สังคม แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย และจิตใจ ตลอดจนกลักในการดำเนินชีวิต