โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานตามหลักชีวอนามัย

02 ก.พ. 60

เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานตามหลักชีวอนามัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยรวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน