โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2567

21 มี.ค. 67
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโชคชัย
โดยการนำของ นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดใหม่สระประทุม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา