โครงการ 90 วัน 90 กล่อง เพื่อลูกน้อยในครรภ์

22 เม.ย. 62

เทศบาลตำบลโชคชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโชคชัย จัดโครงการ 90 วัน 90 กล่อง เพื่อลูกน้อยในครรภ์ ในระหว่างเดือน มกราคม-สิงหาคม  2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์