โรงเรียนผู้สูงอายุ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567

03 พ.ค. 67
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโชคชัย
โดยการนำของ นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดใหม่สระประทุม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา