ใบอนุญาตให้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

11 ก.ค. 66