ประกาศจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ซอยบ้านแม่ใหญ่เต็ม หมูที่ 2 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

12 ก.ย. 59