ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านป้าหลอม หมู่ที่ 6 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

17 ก.พ. 65