ประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ

07 ก.พ. 65

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  ชั้น 3   เทศบาลตำบลโชคชัย โดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัยและคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ได้ประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิในอำเภอโชคชัย  กำนันตำบลโชคชัย  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลโชคชัย  รวม 9 ท่าน  ในการดำเนิน    โครงการก่อสร้างขยายถนนโชคชัย – ครบุรี  ช่วงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอโชคชัย ถึงสนามกีฬากลางหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย