หลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปี 2566

13 ก.พ. 66

หลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ปี 2566