โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 พ.ค. 66

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้ดำเนินการจัด โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เป็นกลไกสำคัญในการทำงานเพื่อปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทุกด้าน ทั้งอากาศ น้ำ ดิน ป่าไม้ การจัดการมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ก่อให้เกิดการทำงานบนหลักการจิตอาสา เสริมสร้างจิตสำนึก ความสามัคคีและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง