โครงการ 4 อ.ดี๊ดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2563 -การแข่งขันเต้นบาสโลบ -การประกวดแผงจำหน่ายอาหารสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล -การประกวดเมนูอาหารชูสุขภาพ

24 ธ.ค. 63
โครงการ 4 อ.ดี๊ดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2563
-การแข่งขันเต้นบาสโลบ
-การประกวดแผงจำหน่ายอาหารสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
-การประกวดเมนูอาหารชูสุขภาพ