โครงการอำลาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีการศึกษา 2565

29 มี.ค. 66
วันที่ 29 มีนาคม 2566
เวลา 9.00 -12.00 น.
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
ได้เข้าร่วมโครงการอำลาสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย
ประจำปีการศึกษา 2565
และมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อย
ที่จบในปีการศึกษานี้