คู่มือการใช้งาน ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)

     ระบบขอรับบริการออนไลน์  เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดขอบ

ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

  1. คลิกเมนู e-Service แล้วเลือกเมนู ระบบขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่หน้า แบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน
  2. เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ของเทศบาลตำบลโชคชัย และทำการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดในการขอรับบริการออนไลน์
  3. เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลให้ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ รับเรื่องบริการออนไลน์เพื่อดำเนินการต่อไป

 

******กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน******