ประวัติความเป็นมา

     เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดย คำว่า โชคชัย เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของอำเภอโชคชัย แต่เดิมชื่อว่า อำเภอกระโทก เป็นเมืองหน้าด่าน เรียกว่า ด่านกระโทก ซึ่งขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดนครราชสีมา
ด่านกระโทก อยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างโคราชกับเขมร ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอ กระโทก เมื่อปี พ.ศ. 2446 มีขุนอภัยอนุรักษ์เขต ( พ.ศ.2446 – 2450 ) เป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอำเภอ โชคชัย เพื่อยกย่องวีรกรรมของพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยกทัพมาปราบเจ้าเมืองพิมาย และได้รับชัยชนะ ณ บริเวณที่ตั้งอำเภอโชคชัย