ผู้บริหาร

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์

นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

นายแดง ขวัญกระโทก

นายแดง ขวัญกระโทก

รองนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

นายมานพ ขาวกระโทก

นายมานพ ขาวกระโทก

รองนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

นายวินัย สุวรรณโยธี

นายวินัย สุวรรณโยธี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายเลิศ คุ้มกระโทก

นายเลิศ คุ้มกระโทก

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี