ผู้บริหาร

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์

นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

081-7259188

นายมานพ ขาวกระโทก

นายมานพ ขาวกระโทก

รองนายกเทศมนตรี

089-2299565

นายอุดม พลขันธ์

นายอุดม พลขันธ์

รองนายกเทศมนตรี

091-6596495

นายวินัย สุวรรณโยธี

นายวินัย สุวรรณโยธี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

083-3752385

นายเลิศ คุ้มกระโทก

นายเลิศ คุ้มกระโทก

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

086-2609998