ผู้บริหาร

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์

นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

นายแดง ขวัญกระโทก

นายแดง ขวัญกระโทก

รองนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

นายประกอบ แก่นกระโทก

นายประกอบ แก่นกระโทก

รองนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

นายวินัย สุวรรณโยธี

นายวินัย สุวรรณโยธี

เลขานุการ

นายเลิศ คุ้มกระโทก

นายเลิศ คุ้มกระโทก

ที่ปรึกษา