การจัดทำเเผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต.ค. 2565 – ธ.ค. 2565

23 ม.ค. 66

การจัดทำเเผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 ตุลาคา 2565 ถึง ธันวาคม 2565